15 apr 2016 17:20

Nationaal hervormingsprogramma 2016

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel het Nationaal Hervormingsprogramma van 2016 goed.

Dit Nationaal Hervormingsprogramma heeft als doel om aan de landenspecifieke aanbevelingen te voldoen die de Europese Raad in juli 2015 aan België heeft gedaan. Om de Europese verbintenissen te verwezenlijken, is het voor België noodzakelijk om de verschillende entiteiten nauw te betrekken bij de Europese processen en plannen die werden ontwikkeld voor de Europa 2020-strategie.

De structurele maatregelen die in het programma worden opgenomen, zijn gericht op de duurzaamheid van ons samenlevingsmodel op middellange en lange termijn. De maatregelen vullen de begrotingsmaatregelen aan die in het stabiliteitsprogramma nader worden uitgewerkt. Het programma tracht de maatregelen die tijdens de laatste twaalf maanden op deze, maar ook op andere gebieden, zijn genomen, te verzamelen en om de prioriteiten voor de komende maanden op te lijsten.

De volgende prioriteiten staan in dit pakket maatregelen voorop:

  • De tax shift is een eerste prioriteit. Die gaat uit van de overtuiging dat het noodzakelijk is om arbeid minder te belasten om de werkgelegenheidsgraad van ons land te verhogen.
  • De stijging van de werkgelegenheid wordt eveneens vergemakkelijkt door de bijzondere aandacht die zal worden geschonken aan de doelgroepen en door de opleidingen voor werklozen en werknemers.
  • Gesprekken over de hervorming van de wet van 1996 over de loonvorming zullen voor deze zomer plaatsvinden. Bovendien heeft de federale regering net een grondige hervorming van de arbeidsmarkt beslist, waarmee ze meer flexibiliteit wil geven om het concurrentievermogen buiten arbeidskost te verbeteren.

Het programma is het resultaat van de nauwe samenwerking tussen de federale regering en de gewest- en gemeenschapsregeringen. De sociale partners en het maatschappelijk middenveld werden eveneens herhaaldelijk betrokken bij de uitwerking en de ontwikkeling van het programma.

De ministerraad geeft de eerste minister de opdracht om het Nationaal Hervormingsprogramma van 2016 over te maken aan de Europese Commissie, na goedkeuring van het Overlegcomité.