01 mrt 2012 18:51

Nationaal veiligheidsplan 2012-2015

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet drie plannen goed die de veiligheid van de burgers moeten verzekeren.

Het Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015 kwam tot stand onder leiding van de federale politie en in samenwerking met de diensten van de FOD Binnenlandse Zaken, de FOD Justitie, de Vaste Commissie voor de lokale politie en het College van procureurs-generaal. Het plan kreeg een positief advies van de minister bevoegd voor Verkeer en de federale politieraad.
Het actieplan inzake de strijd tegen de zwendel in vuurwapens versterkt de initiatieven die al werden genomen, maar die in het vorige veiligheidsplan niet als prioriteit werden beschouwd. Daarnaast vormt het de basis om een nieuw crimineel beleid te definiëren, de strijd te coördineren en de internationale samenwerking te versterken.
Ten slotte, keurt de ministerraad de actiepunten goed die na de analyse van het incident in Luik als essentieel werden weerhouden:

  • het toezicht op veelplegers uitbreiden
  • de illegale economie bestrijden
  • een preventiebeleid voeren