07 jul 2006 17:50

Nationale loterij

Definitief verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor 2005

Definitief verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor 2005

Minister van Begroting Freya Van den Bossche en Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven Bruno Tuybens stelden een ontwerp van koninklijk besluit voor dat het definitief verdelingsplan bepaalt van de subisies van de Nationale Loterij voor 2005. Voor elk jaar van 2003 tot 2007 wordt het jaarlijks bedrag van de subsidies op 210,191 miljoen euro vastgesteld (*). Het subsidiebedrag van het jaar 2005 wordt bekrachtigd op basis van de afgesloten rekeningen van de Nationale Loterij. Die rekeningen keurde de algemene vergadering op 19 mei 2006 goed. Het ontwerp van koninklijk besluit bevestigt de definitieve verdeling van de subsidies die het koninklijk besluit van 18 april 2005 vastlegde. (*) overeenkomstig artikel 24 van het beheerscontract gesloten tussen de Nationale Loterij en de Belgische Staat goedgekeurd door het KB van 4 april 2003.