17 jul 2009 11:53

Natuurrampen

Wijziging van de wet die de schadeloosstelling bij natuurrampen regelt

Wijziging van de wet die de schadeloosstelling bij natuurrampen regelt

De wet die de schadeloosstelling van privé-goederen bij natuurrampen regelt, wordt grondig hervormd. De ministerraad heeft daarover twee ontwerpen van wet goedgekeurd.

De wet wordt gemoderniseerd en aangepast aan de huidige socio-economische en juridische context.

Schade als gevolg van oorlogsfeiten van WO I en WO II die zich vandaag voordoet, komt in aanmerking voor de schadeloostelling door het Rampenfonds. 

De  risico's storm, bliksem, ontploffing, brand worden gedekt door de brandverzekering. Daarom geeft de schade door stormen geen recht meer op een tegemoetkoming van het Rampenfonds tenzij het gaat om beplantingen, teelten, oogsten, gronderven of hun infrastructuuruitrusting. Indien de persoon die schade lijdt echter geen verzekering kon afsluiten wegens zijn financiële situatie geldt de uitsluiting niet.

De aftrek van 250 euro voor vermogens van echtgenoten of familale onverdeeldheid wordt nu ook toegepast op de wettelijk samenwonenden. 

De procedure om een verzoek tot heziening van de beslissing van de gouverneur in te dienen wordt eenvoudiger. verder behandelt het voorontwerp de berekening van de vergoedingen en de voorschotten.

De wet voorziet in een nieuwe regeling van de kredietinstellingen die aangepast is aan de Europese voorschiften.  
De ontwerpen van besluiten die de erkenningen regelen moeten niet meer aan de ministerraad worden voorgelegd.