23 mei 2008 12:04

Niet dringende diverse bepalingen

Goedkeuring van het voorontwerp van wet houdende diverse niet dringende bepalingen - tweede lezing

Goedkeuring van het voorontwerp van wet houdende diverse niet dringende bepalingen - tweede lezing

De ministerraad keurde in tweede lezing het voorontwerp van wet goed met diverse niet dringende bepalingen. Het voorontwerp behandelt enkel technische aspecten.  

Volksgezondheid

- de definitie van het begrip rit zonder vervoer van de ambulancediensten
- de bijdragen en de heffingen op het omzetcijfer van de farmaceutische specialiteiten
- de oprichting en de organisatie van het eHealth platform als openbare instelling met rechtspersoonlijkheid
- de vereenvoudiging van de procedure om vergunningen aan te vragen bij het Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
- de erkenning voor drie jaar van de ethische comités voor de menselijke experimenten door de minister
- de aanpassing van de bevoegheden van het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
- de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van overtallige embryo's
- de verdeling van de reserves van de diensten geneeskundige verzorging kleine risico's voor zelfstandigen onder de ziekenfondsen
- de afsluiting van de rekeningen van de verzekering voor geneeskundige verzorging
- de koppeling van de gegevens van de minimum klinische gegvens aan die van het geneesmiddelenverbruik om de normatieve verdeelsleutel te berekenen

Sociaal statuut der zelfstandigen

- de regeling van de voorwaarden die bepalen hoe de personen in geval van failissement een beroep kunnen doen op de sociale verzekering
- de verhindering van de cumulatie van de financiële uitkering van de sociale verzekering met een beroeps- of vervangingsinkomen
- de definitie van de voorwaarden volgens welke zelfstandigen een aanvullende pensioen kunnen opbouwen
- de verzekerbaarheid van langdurig of ernstig arbeidsongeschikte zelfstandigen

Economie

- de indiening van de aanvragen voor Europese octrooien op het vlak van de intellectuele eigendom
- de wijziging van het auteursrecht en naburige rechten

Federaal wetenschapsbeleid

- de oprichting van het Poolsecretariaat, staatsdienst met afzonderlijk beheer

Landbouw

- de wijziging van de financiering en van de heffing van het Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen

Justitie

- de elektronische procesvoering
- de inwerkingtreding van bepalingen over de wet op de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een misdrijf pleegden
- de rechten van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en rechten van het slachtoffer bij de uitvoeringsmodaliteiten
- de wijziging van het wetboek van strafvordering
- de verhoging van het aantal parochieassistenten
- de subsidiëring van de Boeddhistische Unie van België

Financiën

- de verbetering van de regels van de personenbelasting
- de bekrachting van een aantal koninklijke besluiten over forfaitaire beroepskosten, belastingverminderingen, overwerk en bedrijfsvoorheffing
- het e-notariaat
- de samenvoeging van de regels over de slapende rekeningen en de slapende verzekeringen en safes in een nieuwe wet
- de wijziging van het beroepsverbod op bancair en financieel gebied in het kader van de Commissie van het bank en het assurantiewezen
- de aftrekbaarheid van giften aan organisaties die niet in België zijn gevestigd

Overheidsbedrijven

- de uitvoering van het interprofessioneel akkoord van 2007-2008 om het stesel van de resultaatgebonden voordelen uit te breiden tot sommige overheidsbedrijven

Sociale zaken

- de verplichting voor derden die het loon uitbetalen om zich bij een kinderbijslagfonds aan te sluiten
- de wijziging van de sociale maribel: instelling van één Fonds Sociale Maribel bij de RSZPPO voor alle werknemers van de overheidssector

Binnenlandse zaken

- de wijziging van de bepalingen over de organisatie van het secretariaat van de geïntegreerde politie (SSGPI)
- de wijziging van de definitie van gemeenschapswacht
- civiele veiligheid: inwerkingtreding van de bepalingen over de hervorming van de brandweerdiensten

Werk

- de regeling van de tussenkomst van het Fonds voor arbeidsongevallen in geval van niet-verzekerde werkgevers
- de wijziging van de wet die een compensatiefonds voor de diamantsector opricht