16 dec 2022 17:53

Niet-indexering van remgeldplafonds

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke drie ontwerpen van koninklijk besluit goed die tot doel hebben om de remgeldplafonds voor verschillende producten niet te indexeren in 2023.

De begrotingsdoelstelling is vastgesteld zonder impact van een indexering van de remgeldplafonds van de vergoedbare diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen, farmaceutische specialiteiten, magistrale bereidingen en radiofarmaceutische producten. 

Daarom zullen de remgeldplafonds van deze producten op 1 januari 2023 geen indexering ondergaan. Aangezien de respectievelijke koninklijke besluiten voorzien in een jaarlijkse indexering van rechtswege van de remgeldplafonds van deze producten, moeten voor deze niet-indexering in 2023 wijzigingsbesluiten worden opgesteld.

De ontwerpen worden ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen

Ontwerp van het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofarmaceutische producten