20 mei 2016 18:11

Nieuw beheerscontract tussen de Belgische staat en de Nationale Loterij

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Nationale Loterij Sophie Wilmès een ontwerp van koninklijk besluit goed met een nieuw beheerscontract tussen de Belgische staat en de Nationale Loterij.

Het beheerscontract tussen de Belgische staat en de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht, wordt voor een periode van vijf jaar afgesloten. Het regelt:

  • de taken die de Nationale Loterij op zich neemt om haar opdrachten van openbare dienst te vervullen 
  • de gedragsregels ten aanzien van de gebruikers van de prestaties van openbare dienst
  • de nadere regels voor de berekening en de betaling van gebeurlijke vergoedingen die door de Nationale Loterij aan de staat gestort moeten worden
  • de aangelegenheden van strategisch economisch belang waarvoor de gunning van de opdrachten, naar gelang het bedrag, onderworpen is aan de goedkeuring van de minister of van het bevoegde ministerieel comité
  • de doelstellingen over de financiële structuur van de Nationale Loterij en de belegging van haar beschikbare gelden
  • de regels over de bestemming van de nettowinst
  • de verplichte bestanddelen van het ondernemingsplan en de termijnen voor de mededeling en de termijn na de overschrijding waarvan de goedkeuring geacht wordt gegeven te zijn
  • de sancties bij niet-naleving door een partij van haar verbintenissen op grond van het beheerscontract