16 nov 2017 16:32

Nieuw nucleair en radiologisch noodplan

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon stelde een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het nucleair en radiologisch noodplan voor het Belgisch grondgebied aan de ministerraad voor.

Het ontwerp verduidelijkt en actualiseert het bestaande noodplan, dat dateert van 2003. Het plan bevat de principes die de overheid dient te hanteren bij de voorbereiding op noodsituaties, het crisisbeheer in geval van een incident en het beheer van de gevolgen in de nazorgfase. Het plan wordt aangevuld met specifieke procedures en middelen van diverse betrokken actoren, volgens hun bevoegdheids- en expertisedomein. Het plan voorziet ook in informatieverstrekking, dialoog, opleiding en noodplanoefeningen.

Het plan kwam tot stand dankzij de noodplancoördinatoren van het Crisiscentrum, FANC en Bel-V. Het werd ook besproken met diverse partners, zoals de federale diensten van de gouverneurs, vertegenwoordigers van de hulpdiensten, en de Hoge Gezondheidsraad.

Het plan dient nog voor advies aan de Raad van State voorgelegd te worden.