27 mei 2016 17:25

Nieuwe Belgische commissaris in de Belgisch-Nederlandse grenscommissie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders de aanwijzing van een nieuwe Belgische commissaris goed die zal optreden in de Belgisch-Nederlandse grenscommissie.

De ministerraad wijst Danielle Haven aan als de nieuwe Belgische commissaris, belast met de afbakening van de rijksgrens tussen de Nederlandse gemeenten Eijsden en Margraten en de Belgische gemeente Wezet. Mevrouw Haven is directeur Buurlanden en Gevolmachtigd Minister bij de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Ze volgt de heer Stassen op die sinds 1 maart 2016 geen arrondissementscommissaris meer is wegens zijn opruststelling.

Eerder werden al twee andere Belgische commissarissen aangewezen en worden nu formeel herbevestigd: Marcel Neven (burgemeester van Wezet) en Jean-Marc Frécourt (Directeur Centrum Opmetingen en Fotogrammetrie van de FOD Financiën, algemene Administratie en Patrimoniumdocumentatie).

Deze personen zullen hun functie onbezoldigd uitoefenen. Langs Nederlandse kant werden ook drie commissarissen aangewezen.

Ontwerp van koninklijk besluit tot aanwijzing van de Belgische commissarissen belast met de afbakening van de rijksgrens tussen de Nederlandse gemeenten van Eijsden en Margraten en de Belgische gemeente Wezet