06 okt 2023 16:19

Nieuwe berekeningsmethode van de rechten voor straalverbindingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de gebruiksrechten en tarieven wijzigt van straalverbindingen in banden die exclusief zijn toegekend aan operatoren.

Voor de gebruiksrechten voor straalverbindingen is een jaarlijks recht verschuldigd. Momenteel is het recht verschuldigd per verbinding. De operatoren worden geacht om alles in het werk te stellen om de verbindingen volgens de regels van de kunst te realiseren, maar het systeem van een recht per verbinding moedigt hen niet aan om het spectrum op een efficiënte manier te benutten. Sommige operatoren gebruiken het spectrum veel efficiënter dan anderen, maar worden daar niet voor beloond.

Om de operatoren aan te zetten om het spectrum efficiënter te benutten, werd door het BIPT voorgesteld om een systeem van rechten per MHz voor de exclusieve banden in te voeren. Met deze nieuwe berekeningsmethode van de rechten voor de exclusieve banden betaalt de operator voor de hoeveelheid spectrum die hij in beslag neemt. Spectrum is immers een schaars goed, het is belangrijk om het steeds zo efficiënt mogelijk in te zetten.

Het ontwerp wordt voorgelegd aan het Interministerieel comité voor telecommunicatie, radio-omroep en televisie, het Overlegcomité en de Raad van State.