15 jul 2016 16:09

Nieuwe bevoegdheid voor Boekhoudkundige Normen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de Commissie voor Boekhoudkundige normen een nieuwe bevoegdheid toekent.

Het voorontwerp van wet richt een College op binnen de Commissie voor Boekhoudkundige Normen die bevoegd zal zijn voor het verstrekken van individuele beslissingen over boekhoudrecht wanneer ondernemingen hier formeel om verzoeken. Deze vragen zullen gebeuren onder de vorm van individuele beslissingen over boekhoudrecht, verstrekt aan ondernemingen die hier formeel om verzoeken. De nieuwe bevoegdheid van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen maakt het noodzakelijk om ook het oprichtingsbesluit en het besluit met betrekking tot de financiering van de Commissie aan te passen.

De ontwerpen worden voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Voorontwerp van wet tot wijziging van het Wetboek van economisch recht, wat de bevoegdheid van de Commissie voor boekhoudkundige normen betreft

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 oktober 1975 houdende oprichting van een Commissie voor boekhoudkundige normen, en van het koninklijk besluit van 16 juni 1994 tot vaststelling van de bijdrage van de ondernemingen in de werkingskosten van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen