08 jan 2016 15:43

Nieuwe indicaties voor PET-onderzoek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen aanpast.

In het kader van het protocolakkoord van 24 februari 2014 worden in de nomenclatuur van de  geneeskundige verstrekkingen nieuwe verstrekkingen voor PET-onderzoek ingevoegd. De nieuwe verstrekkingen kaderen in de uitbreiding van indicaties voor PET-toestellen, zodat onder meer oncologische patiënten een betere behandeling en opvolging krijgen. Voor deze onderzoeken wijzigt het remgeld niet.

Voor de patiënten die PET-onderzoeken nodig hebben buiten indicatie, is er nu ook de nomenclatuur code 'PET-wees-indicatie'. Voor deze verstrekking bedraagt het remgeld 15%, met een maximum van 8,68 euro.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994