09 feb 2023 12:31

Nieuwe richtlijnen van het College van procureurs-generaal in de strijd tegen de ernstige fiscale fraude en eedaflegging van 24 fiscale ambtenaren

In de strijd tegen de ernstige fiscale fraude zijn sinds vandaag nieuwe richtlijnen van het College van procureurs-generaal van kracht. Deze voorzien in de oprichting van fiscale multidisciplinaire onderzoeksteams, kortweg fiscale MOTEM’s, onder leiding van het Openbaar Ministerie en bestaande uit gespecialiseerde politiediensten en fiscale ambtenaren van de FOD Financiën. 24 fiscale ambtenaren legden vandaag in handen van de procureurs-generaal de eed af.

Een belangrijke stap in de strijd tegen de fiscale fraude

In de strijd tegen de fiscale fraude voorziet de wet van 17 maart 2022 houdende diverse fiscale bepalingen en fraudebestrijding (B.S. 25/03/2022) voortaan in de mogelijkheid om analoog aan de reeds bestaande sociale multidisciplinaire onderzoeksteams ook dergelijke fiscale teams, kortweg MOTEM’s, op te richten.

In uitvoering van die wet, werden door het College van procureurs-generaal richtlijnen uitgevaardigd die de oprichting, samenstelling en werkwijze van de fiscale MOTEM’s concretiseren en die vanaf vandaag in werking treden.

Samenstelling

De MOTEM’s worden tijdelijk en per dossier bij beslissing van het Openbaar Ministerie opgericht om de ernstige financiële en economische criminaliteit te bestrijden en zijn samengesteld uit onderzoekers van de politie, fiscale ambtenaren en gespecialiseerde leden van de onderzoeksafdelingen van de federale gerechtelijke politie (FGP) van Antwerpen, Brussel, Charleroi/Bergen, Gent en Luik.

24 fiscale ambtenaren met bijzondere bevoegdheden

Vandaag legden 24 fiscale ambtenaren van de FOD Financiën de eed af in handen van de bevoegde procureurs-generaal.

Als lid van een fiscale MOTEM beschikken zij over de bevoegdheid van Officier van Gerechtelijke Politie (OGP).

Deze hoedanigheid van OGP zorgt ervoor dat zij over een mandaat en uitgebreide actiemogelijkheden beschikken aangezien zij gemachtigd zijn om processen-verbaal op te stellen en bijvoorbeeld ook verhoren af te nemen en deel te nemen aan huiszoekingen.

De fase van het opsporingsonderzoek verloopt onder het gezag en de leiding van het Openbaar Ministerie, en de betrokken fiscale ambtenaar zal bijgevolg de opdrachten van het bevoegde Openbaar Ministerie moeten volgen. Indien een gerechtelijk onderzoek geopend wordt, dan neemt de onderzoeksrechter de leiding ervan op zich.

De geviseerde economische en financiële criminaliteit

De onderzoeken die door de MOTEM’s gevoerd worden, dienen prioritair te focussen op de strijd tegen de georganiseerde economische en financiële criminaliteit met een fiscaal luik en dienen op ernstige feiten betrekking te hebben.

Het georganiseerde karakter van de feiten veronderstelt bijvoorbeeld het gebruik van complexe constructies of mechanismen, eventueel met een internationale dimensie.

De ernst van de feiten impliceert bijvoorbeeld dat moedwillig, herhaaldelijk of meervoudige inbreuken op de fiscale wetgeving gepleegd worden. Feiten kunnen ook als ernstig worden beschouwd wanneer de fraude wordt begaan met aanmaak of gebruik van valse stukken, of wanneer het bedrag van de handeling een aanzienlijke omvang kent of een abnormaal karakter vertoont.

Het witwassen van het product van deze misdrijven valt ook in de bevoegdheidssfeer van de MOTEM’s.

Procureur-generaal Johan Delmulle, portefeuillehouder op het vlak van economische, financiële en fiscale criminaliteit en corruptie, verduidelijkt de doelstelling van deze maatregel:

“De ernstige en georganiseerde fiscale fraude brengt ernstige schade toe aan de overheidsfinanciën op een moment dat verschillende recente crisissen de begroting onder druk hebben gezet wat ten nadele van de burgers gaat. Dergelijke fraude leidt ook tot een onaanvaardbare ongelijkheid tussen burgers en ondernemingen die hun fiscale verplichtingen nakomen en zij die hieraan op een frauduleuze manier proberen te ontkomen. In samenwerking met de politie en de FOD Financiën heeft het Openbaar Ministerie zich dan ook tot doel gesteld om alles in het werk te stellen om deze onrechtvaardigheid een halt toe te roepen.”