07 dec 2012 18:14

Nieuwe wetgeving over mededinging en prijszetting - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing en op voorstel van minister van Economie Johan Vande Lanotte een voorontwerp van wet goed dat het prijzenobservatorium versterkt en de concurrentiewaakhond (Belgische Mededingingsautoriteit - BMA) onafhankelijk en krachtiger zal maken.

Meer concurrentie en correctere prijzen

Sinds eind 2007 stijgen de prijzen in België sneller dan in onze buurlanden. Deze prijzen of prijsschommelingen wijzen erop dat bepaalde markten niet correct functioneert. Er is duidelijk een probleem dat zowel de koopkracht van onze gezinnen aantast als de competitiviteit van onze bedrijven bedreigt.

Het concurrentiebeleid dat er in principe voor moet zorgen dat onze markt gezond functioneert en de consument een correcte prijs betaalt, moest dringend hervormd worden. Een ambitieus concurrentiebeleid is nodig om sneller en efficiënter te kunnen reageren bij abnormale prijsevoluties of bij een vermoeden van prijsafspraken.

Zoals in het verleden zal het prijsobservatorium analyses maken over de prijsevoluties. In de beslissingen over de relance is een personele versterking van het observatorium voorzien. Bovendien zal na de goedkeuring van de wet, het prijzenobservatorium zelf, de concurrentiewaakhond kunnen vatten. Dit kan met name wanneer het prijsobservatorium een probleem vaststelt met betrekking tot de prijzen, de marges, een abnormale prijsevolutie of een structureel marktprobleem.

De Belgische mededingingswaakhond (BMA) zal op basis van het rapport, en na de betrokkenen gehoord te hebben, voorlopige maatregelen kunnen nemen. Dit is nieuw en baanbrekend. Tegen de beslissingen van de BMA is beroep mogelijk bij het Hof van Beroep. De BMA zal een nieuw onafhankelijk instituut zijn, zoals de CREG en het BIPT, waarvan het budget door de ministerraad van 30 november werd verhoogd. De BMA vervangt de Raad voor Mededinging en de Algemene Directie Mededinging van de FOD Economie. De beslissingen van de BMA zullen genomen worden door de Voorzitter van de BMA, die bijgestaan wordt door 2 assessoren. Dit zijn experten met ervaring in het economisch en mededingingsbeleid in de ruime zin.

De vroegere bevoegdheid van de Raad van Mededinging inzake restrictieve marktpraktijken (prijsafspraken, concentraties en misbruik dominante marktpositie) zal in de toekomst eveneens door de BMA uitgeoefend worden. De snelheid van de procedures was tot op heden een ernstig probleem. Om op te treden vóór een inbreuk aanzienlijke schade heeft veroorzaakt worden de procedures versneld: beslissingsprocedures worden gestroomlijnd, er komt een procedure voor minnelijke schikkingen en striktere termijnen worden ingevoerd voor de analyse van voorlopige maatregelen.

Op vraag van de Raad van State werd het voorontwerp gesplitst in een voorontwerp met de bepalingen aangaande art. 78 van de grondwet  en een voorontwerp met bepalingen inzake art. 77.