09 jun 2016 16:51

Nieuwkomersverklaring voor vreemdelingen die langer dan drie maanden in België willen verblijven - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken in tweede lezing een voorontwerp van wet goed met de wettelijke basis voor het invoeren van een nieuwkomersverklaring voor vreemdelingen die langer dan drie maanden in België willen verblijven.

Het voorontwerp van wet, dat aan het advies van de Raad van State werd aangepast, legt de wettelijke basis vast voor het invoeren van een nieuwkomersverklaring. De nieuwkomersverklaring is in de eerste plaats een verklaring waarbij de ondertekenaar zich engageert om de waarden en normen van onze samenleving te respecteren en na te leven.

Elke vreemdeling die langer dan drie maanden in België wenst te verblijven, evenals de vreemdeling die een verzoek tot internationale of tijdelijke bescherming indient, zal bij zijn aanvraag gevraagd worden een verklaring te ondertekenen. Hij geeft daarbij enerzijds aan onze rechten, plichten, waarden en vrijheden te begrijpen en er naar te zullen handelen en anderzijds engageert hij zich om inspanningen tot integratie in onze samenleving te leveren. Met de ondertekening ervan geeft de vreemdeling aan dat hij zich actief wil inzetten om zich in de samenleving te integreren en er op actieve wijze wil deelnemen. Het gebrek aan een ondertekende verklaring heeft voor bepaalde categorieën van vreemdelingen de onontvankelijkheid van de verblijfsaanvraag tot gevolg.

De organisatie van de integratie en inburgering van nieuwkomers behoort tot de gemeenschapsbevoegdheden. Om deze reden zal de federale overheid samenwerken met de Gemeenschappen via een samenwerkingsakkoord ter definiëring van deze fundamentele waarden en normen. 

Het voorontwerp van wet wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd. 

Voorontwerp van wet tot invoering van een algemene verblijfsvoorwaarde in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen