24 sep 2004 17:00

NMBS

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, keurde de Ministerraad een reeks maatregelen goed met betrekking tot de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (NMBS).

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, keurde de Ministerraad een reeks maatregelen goed met betrekking tot de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (NMBS).

Het gaat om de volgende maatregelen: - ontwerp van koninklijk besluit houdende sommige maatregelen voor de reorganisatie van de NMBS. - ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de werking van het Fonds voor spoorweginfrastructuur. - ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van onderhoud en beheer door Infrabel van de spoorweginfrastructuur in het bezit van het Fonds voor spoorweginfrastructuur. - voorontwerp van wet tot bekrachtiging van sommige koninklijke besluiten genomen met toepassing van de programmawetten van 22 december 2003 en 9 juli 2004, en houdende andere bepalingen betreffende de reorganisatie van de NMBS. - ontwerp van koninklijk besluit houdende de vaststelling van de statuten van Infrabel. - ontwerp van koninklijk besluit houdende de vaststelling van de statuten van de Nieuwe Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen. - ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de voorlopige regels die gelden als eerste beheerscontract tussen de Federale Staat en Infrabel. - ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de voorlopige regels die gelden als eerste beheerscontract tussen de Federale Staat en de Nieuwe Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen. - financiële aspecten van de hervorming van de NMBS.