18 jul 2020 09:27

NMBS/Infrabel: 12-trajecten-pass en prefinanciering van het Waalse GEN

De ministerraad keurt op voorstel van de minister van Mobiliteit belast met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed met maatregelen in verband met de gratis 12-trajecten-pass, het gratis fietsvervoer en de dekking van de prefinanciering van het Gewestelijke Expresnet (GEN) door Infrabel.

Op basis van de beslissing van 6 juni 2020 in het kader van de volmachten die aan de regering werden toegekend enerzijds en de aanbevelingen van de NMBS en haar raad van bestuur anderzijds, werden na overleg tussen de minister van Mobiliteit en de NMBS de concrete modaliteiten vastgelegd voor de verspreiding van een gratis 12-trajecten-pass en voorwaarden bepaald voor de tijdelijke maatregel voor het gratis vervoer van fietsen op binnenlandse treinen. Naar aanleiding van de COVID-19-crisis en de gevolgen voor de verschillende spoorwegwerkplaatsen gaat de ministerraad ook akkoord met een versoepeling van de jaarlijkse gewestelijke verdeelsleutel 60/40 om vertragingen te voorkomen. De jaarlijkse verdeelsleutel moet worden gerespecteerd en tegen 31 december 2021 weer in evenwicht zijn.

12-trajecten-pass:
Het product zal de vorm aannemen van een pass op naam en op aanvraag. Hij wordt ter beschikking gesteld aan elke persoon die meer dan 12 jaar in België woont die er een aanvraag voor indient. De gratis pass bevat 12 ritten voor het binnenlands spoorwegnet en is bruikbaar vanaf 17 augustus 2020 tot en met 28 februari 2021, aan een ritme van twee ritten per maand (na 9 uur ’s morgens tijdens de week en in de maand augustus niet in het weekend). Geïnteresseerden kunnen de pass enkel aanvragen via een webformulier en dus niet aan het loket in het station. Op die manier wil men een te grote toestroom aan de loketten vermijden. De pass wordt dan via de post opgestuurd naar het thuisadres van de aanvrager. Een pass aanvragen is mogelijk tot en met 30 september 2020

De ministerraad heeft verder een versoepeling goedgekeurd in verband met de naleving door Infrabel en de NMBS van de jaarlijkse gewestelijke verdeelsleutel 60/40 op het niveau van het meerjareninvesteringsplan 2018-2020. Deze versoepeling is het gevolg van de COVID-19-crisis en de gedwongen stopzetting van vele investeringswerken door de twee bedrijven. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden