22 jan 2010 11:12

Non-profitsector

Vermindering van sociale bijdragen voor de werkgevers uit de non-profitsector (sociale Maribel)

Vermindering van sociale bijdragen voor de werkgevers uit de non-profitsector (sociale Maribel)

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector wijzigt.
 
Het ontwerp dat minister van Werk Joëlle Milquet voorstelde, brengt de bijdragevermindering sociale Maribel voor werkgevers uit de non-profitsector geleidelijk in overeenstemming met de structurele bijdragevermindering van 400 euro per werknemer en per trimester. Ze bedraagt nu 365 euro en wordt opgetrokken in 2010 tot 375,94 euro en in 2011 tot 387,83 euro. Dat betekent een verhoging van het socialemaribelfonds met 23,3 miljoen euro in 2010 en 2011.

Het uitgekeerde forfait bedraagt in 2010 371,23 euro en in 2011 384,25 euro per werknemer en per trimester. De bedragen zijn lager dan de bijdrageverminderingen wegens correcties die werden toegepast om bestaande arbeidsplaatsen te vrijwaren, ten behoeve van fondsen die meer forfait uitgekeerd krijgen dan 371,23 euro.

Om een zekere overeenstemming met de privé non-profit-sector te bereiken wordt een bedrag van 19,36 euro toegekend aan het socialemaribelfonds van de openbare sector. De privé sector kon immers in het kader van het interprofessioneel akkoord 2009-2010 bijkomende tewerkstelling creëren dankzij de bedragen van de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing die aan het socialemaribelfonds zijn toegekend. In 2011 kan het bedrag geëvalueerd worden in functie van de bedrijfsvoorheffing en de loonmassa. 

Het ontwerp voert de beslissingen van de oorspronkelijke begroting 2010 uit.