30 aug 2002 17:00

Noodplan voor crisisgebeurtenissen en -situaties

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van het noodplan voor de crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen.

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van het noodplan voor de crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen.

Het komt er op aan een nationaal noodplan te formaliseren voor de andere risico's dan de nucleaire, die reeds het voorwerp zijn van een specifiek plan. Ter herinnering: de fasen 1, 2 en 3 van de noodplanning waarbij het lokale en provinciale niveau betrokken zijn, zijn reeds gereglementeerd (*). Het plan verduidelijkt de gevallen waarin het noodplan opgestart wordt. In navolging van het nucleair noodplan zou de nationale coördinatie gebeuren door evaluatie-, beheers- (beslissing) en informatiecellen, waarvan de samenstelling uiteraard zal afhangen van de aard van de crisis. Binnen elke federale overheidsdienst zal een contactpunt worden voorzien. Dit zal meegedeeld worden aan het Coördinatie- en Crisiscentrum van de Regering (CGCCR) dat ook een belangrijke rol speelt in de uitvoering van dit plan. Dit algemeen dispositief kan zich integreren in de bestaande structuren en uitgebreid worden door de uitwerking van specifieke luiken (bijvoorbeeld aanslag tegen een Sevesobedrijf) door de adequate werkgroepen. Het plan houdt eveneens rekening met de wensen geuit op internationaal vlak (Europese Unie en NATO) naar aanleiding van de aanslagen van 11 september 2001.