30 aug 2002 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van vrijdag 30 augustus 2002

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 30 augustus 2002 in de Wetstraat 16 vanaf 11.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister. Tijdens zijn persbriefing heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de van de genomen beslissingen.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 30 augustus 2002 in de Wetstraat 16 vanaf 11.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister. Tijdens zijn persbriefing heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de van de genomen beslissingen.

De Eerste Minister heeft er allereerst op gewezen dat de Raad zich heeft beraden over het probleem van de overstromingen van de maand augustus. "We hebben de toestand geëvalueerd op basis van het rapport van de Minister van Binnenlandse Zaken en de erkenning to natuurramp, zoals voorzien in de wetgeving, voorbereid. We hebben ook nagegaan in welke mate het Rampenfonds zou kunnen tussenkomen." De Eerste Minister heeft de 2 voorwaarden voor de erkenning van de overstromingen tot natuurramp herhaald (neerslagvolume en omvang van schade). Ramingen werden gevraagd aan de gouverneurs van de getroffen provincies en het KMI zal alle gegevens terzake leveren. Het koninklijk besluit tot erkenning, zou goedgekeurd moeten worden in Ministerraad van 13 september 2002. De Ministerraad heeft ook het verslag gehoord van de Minister van Economie betreffende de tussenkomst van verzekeraars. Een voorontwerp van wet moet het systeem wijzigen, om onder meer de dekking verplicht te maken, ten minste tot een zeker bedrag, waarboven het Rampenfonds zou kunnen tussenkomen. De Federale Regering heeft de wil dit jaar nog de nieuwe wetgeving erdoor te krijgen. Een overlegcomité van de verschillende executieven wordt terzake belegd tegen half september. Guy Verhofstadt heeft ook een interministeriële conferentie aangekondigd van de Eerste Minister en de Minister-presidenten Dewaele en Van Cauwenberghe met betrekking tot de oorzaken van het slechte weer: "Wij willen een pro-actieve politiek voeren!" De Eerste Minister heeft er ook op gewezen dat het kerncabinet de vereenvoudiging van de banenplannen heeft goedgekeurd op basis van de resultaten van het sociaal overleg.