30 aug 2002 17:00

Pensioen van verplegend en verzorgend personeel van de openbare sector

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed rond de pensioenen van het verplegend en verzorgend personeel van de openbare sector.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed rond de pensioenen van het verplegend en verzorgend personeel van de openbare sector.

Het gaat om een maatregel waarbij een premie, die wordt toegekend in het kader van de eindeloopbaan voor verplegend en verzorgend personeel van de openbare sector (**), aan de pensioenbijdragen kan onderworpen worden. Om aan pensioenbijdragen onderworpen te zijn moet deze premie opgenomen worden in de lijst van artikel 8 §2 van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen. (*) betreffende het in aanmerking nemen voor het pensioen van weddenbijslagen toegekend aan verplegend en verzorgend personeel van de openbare sector. (**) artikel 59 van de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen en zijn uitvoeringsbesluiten betreffende de gezondheidssector.