30 aug 2002 17:00

Toegang tot het Rijksregister

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed waarbij het Bestuur Economische Informatie van de Federale Overheidsdienst Economie, Kleine en Middelgrote Ondernemingen, Middenstand en Energie gemachtigd wordt toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen (*) en het identificatienummer ervan te gebruiken.

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed waarbij het Bestuur Economische Informatie van de Federale Overheidsdienst Economie, Kleine en Middelgrote Ondernemingen, Middenstand en Energie gemachtigd wordt toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen (*) en het identificatienummer ervan te gebruiken.

Het Bestuur van Economische Informatie is onder meer belast met de voorbereiding en de inwerkingstelling van de toekomstige Kruispuntbank van Ondernemingen. Deze zal weldra worden opgericht binnen de vermelde Federale Overheidsdienst. Het wetsontwerp tot oprichting van deze Kruispuntbank is momenteel voor advies bij de Raad van State en zal nadien worden ingediend bij het Parlement.