30 aug 2002 17:00

Administratieve vereenvoudiging op het vlak van betaald educatief verlof

Op voorstel van Mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet (*) goed en een ontwerp van koninklijk besluit (**) rond het betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers.

Op voorstel van Mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet (*) goed en een ontwerp van koninklijk besluit (**) rond het betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers.

Deze maatregelen hebben tot doel de administratieve verplichtingen inzake betaald educatief verlof te vereenvoudigen. Vanaf 1 januari 2003 zal de trimestriële aangifte aan de RSZ worden vervangen door de multifunctionele aangifte, waarin een specifieke code voor het betaald educatief verlof wordt voorzien. Bijgevolg zal de multifunctionele aangifte vanaf 2003 gebruikt worden om het bedrag te bepalen van de terugbetaling aan de werkgevers van de bezoldiging en van de sociale bijdragen betreffende het betaald educatief verlof dat zij aan hun werknemers hebben toegekend. Het gebruik van de multifunctionele aangifte zal de taak van de werkgevers van de administratie verlichten en de terugbetaling aan de werkgevers bespoedigen. Om dit in de hand te werken dient niet alleen opgetreden te worden wat betreft de bezoldiging en de sociale bijdragen maar dient eveneens de procedure betreffende de schoolattesten vereenvoudigd te worden. Er wordt voorzien dat de schoolattesten in de toekomst elektronisch zullen worden meegedeeld. Deze attesten slaan onder meer op de regelmatige aanwezigheid van de werknemers in de lessen. Deze regelmatige aanwezigheid bepaalt het recht op betaald educatief verlof. De wettelijke wijzigingen betreffende de schoolattesten zijn vervat in het voorontwerp van wet terwijl de wijzigingen betreffende de terugbetalingsprocedure het voorwerp uitmaken van het ontwerp van koninklijk besluit. (*) tot wijziging van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen - Hoofdstuk IV - Afdeling 6 - Toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers. (**) tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen.