14 jul 2006 17:00

Noordzee

Vervuilers Noordzee strenger aangepakt

Vervuilers Noordzee strenger aangepakt

Het Belgisch Noordzeegebied mag dan wel beperkt in oppervlakte zijn, zijn belang voor de bescherming van het mariene milieu is des te groter. De strategische ligging op één van de drukste scheepvaartroutes ter wereld en de bevolkingsdichtheid en industrialisatiegraad, met een sterke vervuiling van op het land als gevolg, zijn maar enkele indicatoren die de kwetsbaarheid van de Belgische zeegebieden aangeven. Om de Noordzee te beschermen tegen alle mogelijke vormen van vervuiling keurde de ministerraad op voorstel van Minister van Mobiliteit en de Noordzee Renaat Landuyt twee voorontwerpen van wet goed waardoor men vervuilers strenger kan aanpakken. 1. Meer en strenger bestraffen Een eerste wet heeft betrekking op de verontreiniging door schepen. Vandaag zijn illegale lozingen vanaf schepen in zee reeds verboden. Dit lozingsverbod wordt nu uitgebreid met bepaalde emissies vanaf schepen in de atmosfeer. Voortaan worden lozingen in de territoriale zee die veroorzaakt zijn door schade aan het schip en die het gevolg zijn van grove nalatigheid ook als een inbreuk beschouwd. Totnogtoe konden zij rekenen op een uitzondering. Dit wordt nu ongedaan gemaakt. De nieuwe wet breidt ook het actiegebied van de Belgische gerechtelijke overheden uit. Belgische schepen konden reeds te allen tijde worden bestraft. Voor vreemde schepen lag dit moeilijker. Hieraan wordt nu verholpen. De nieuwe regeling laat namelijk toe ook vreemde schepen die illegaal lozen in onze territoriale water te beboeten. Bovendien riskeert wie betrapt wordt op illegale lozingen voortaan strengere straffen. De nieuwe wet verhoogt de geldboetes van 500.000 tot 1 miljoen euro naar 500.000 tot 2 miljoen euro en legt voor ernstige gevallen ook gevangenisstraffen op van één tot vijf jaar. Voor recidivisten kan dit zelfs tien jaar worden. 2. De vervuiler betaalt Een tweede wet regelt de milieuaansprakelijkheid. Terwijl vroeger enkel een schip verantwoordelijk kon worden geacht voor het toebrengen van milieuschade in ons Noordzeegebied, wordt dit nu uitgebreid naar alle exploitanten. Dit gaat uiteraard verder dan louter de schepen of scheepseigenaars. Zo kunnen bijvoorbeeld een eigenaar van windmolens en een bedrijf die van op land schade aanbrengen in de Noordzee aansprakelijk worden gesteld voor milieuschade in de Belgische Zeegebieden. Het zijn de scheepseigenaars en de exploitanten die hun verantwoordelijkheid moeten nemen en maatregelen treffen voor de preventie, inperking en het herstel van milieuschade. Elke schade of milieuverstoring moet immers zoveel mogelijk hersteld worden door de vervuilende scheepseigenaar of exploitant zelf. Als de overheid moet bijspringen of ingrijpen wanneer ze in gebreke blijven, dan krijgen ze later vooralsnog de rekening toegestuurd. Volgens Minister van Mobiliteit en de Noordzee Renaat Landuyt geven deze aanpassingen overheid en gerecht de nodige middelen om krachtig en kordaat op te treden tegen de vervuilers van de Noordzee. De zee is ecologisch, economisch en maatschappelijk te waardevol om door vervuiling kapot te laten gaan. De voorontwerpen van wet worden voor advies aan de Raad van State voorgelegd.