01 jul 2022 17:05

Nota over de bevoegdheden rond waterstofbeleid

De Ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een nota over de invulling van de waterstofbevoegdheden goed.

Waterstof wordt vandaag vooral gebruikt als grondstof in de (petro)chemische sector. Zowel op Europees niveau als in onze buurlanden zijn er snelle ontwikkelingen rond waterstof, waaronder meer energetische toepassingen, ook voor de transportsector. Ook industriële bedrijven en kennisinstellingen zetten in op technologische ontwikkelingen in deze sector. De federale staat en de gewesten willen dan ook de beleidsambities versterken om het potentieel van waterstof maximaal te benutten met het oog op het bereiken van de klimaatdoelstellingen.

Hiervoor is het nodig de bevoegdheidsverdeling rond waterstof te verduidelijken. Het valt immers te vermijden dat enige onduidelijkheid verlammend zou werken en zou leiden tot juridische onzekerheid. Bovendien is het belangrijk dat het gevoerde beleid van de federale staat en de gewesten coherent is. In zijn herstelplan heeft België zich ertoe verbonden de verdeling van de bevoegdheden op het gebied van waterstof te verduidelijken, onze energiebronnen te diversifiëren en naar energieonafhankelijkheid te streven.

In de nota over de invulling van de waterstofbevoegdheden wordt een gemeenschappelijke lezing van het bestaande wetgevingskader uiteengezet.

De ministerraad belast de minister van Energie met de voorlegging aan het overlegcomité van de nota.