12 dec 2012 18:09

Nota over de federale milieuindicatoren

De ministerraad heeft kennis genomen van een nota over de federale milieuindicatoren 2012 die staatssecretaris voor Milieu Melchior Wathelet heeft voorgesteld. De nota beschrijft de evolutie van de acties ondernomen op het vlak van het federale milieubeleid en hun impact op het leefmilieu.

De tussentijdse nota geeft een overzicht van de pertinente milieuindicatoren van het milieubeleid voor de periode 2009-2012. Ze bestaat uit twee luiken. Het eerste luik behandelt de toestand van het mariene milieu en het beleid ter zake. Het tweede luik behandelt de rest van het federale milieubeleid op basis van negen thema's: de productiemiddelen en de consumptie, energie, kernenergie, transport, milieu en gezondheid, klimaat, biodiversiteit, publiek beheer, inspectie en de gerechtelijke beslissingen. De nota werd opgemaakt door het begeleidingscomité dat samengesteld is uit contactpunten in de verschillende bevoegde federale overheidsdiensten en werd gecoördineerd door de algemene directie Milieu van de FOD Volksgezondheid. Het volgende volledige verslag wordt verwacht in 2014.