14 jul 2006 17:00

Offshore-windmolenparken

Oprichting van het Belgian North Sea Wind Energy Platform

Oprichting van het Belgian North Sea Wind Energy Platform

Op voorstel van Minister van Mobiliteit Renaat Landuyt en Minister van Energie Marc Verwilghen nam de ministerraad kennis van de ondertekening van een memorandum van overeenstemming en van de oprichting van het Belgian North Sea Wind Energy Platform (BNSWEP). In het verleden nam de federale regering diverse beslissingen over de inplantingszones voor offshore-windturbineparken. De federale regering nam ook maatregelen om de kosten te beheersen voor de aanleg van de onderzeese kabel die het windmolenpark met het onshore-hoogspanningsnet moet verbinden. Het totale investeringsbedrag voor de bouw van deze windmolenparken bedraagt ruim 1,5 miljard euro. De projecten dragen in belangrijke mate bij tot het bereiken van de Belgische verplichtingen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken en van de percentages voor de productie op basis van hernieuwbare energiebronnen. Met deze projecten zet België een belangrijke stap in de richting van offshore-windenergie op ruime schaal. Gelet op de omvang van de projecten en de innoverende technieken die vereist zijn om offshore-projecten uit te bouwen in de Noordzee, is het wenselijk dat men streeft naar een zo hoog mogelijke efficiëntie en maximale synergieën. Daarnaast moet men ook op het vlak van de communicatie streven naar optimalisatie of harmonisatie. De vzw Flavio staat in voor een dergelijke communicatieopdracht. Tenslotte is het ook nodig dat de Belgische knowhow rond offshore-windmolenparken geconcentreerd wordt in één enkel aanspreekpunt. Dit bevordert de verspreiding en commercialisering van onze kennis rond hernieuwbare energie in binnen- en buitenland. Met het BNSWEP richt men een overlegplatform op voor alle offshore-projectontwikkelaars samen met de bevoegde publieke instanties.