30 sep 2005 14:00

Omroepuitzendingen in Brussels-Hoofdstedelijk Gewest

Omzetting van vijf Europese richtlijnen over de elektronische communicatie

Omzetting van vijf Europese richtlijnen over de elektronische communicatie

De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat de wet van 30 maart 1995 wijzigt, betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de uitoefening van omroepactiviteiten in het tweetalige gebied van Brussel Hoofdstad alsook van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector. Het voorontwerp is een voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Wetenschapsbeleid. Het voorontwerp zet vijf Europese richtlijnen in Belgisch recht om: - richtlijn 2002/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de toegang tot en interconnectie van elektronische-communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten (toegangsrichtlijn); - richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 betreffende de machtiging voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (machtigingsrichtlijn); - richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten (kaderrichtlijn); - richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en diensten (universeledienstrichtlijn); - richtlijn 2002/77/EG van de Europese Commissie van 16 september 2002 betreffende de mededinging op de markten voor elektronische communicatienetwerken en diensten. Het voorontwerp: - kent de marktregulerende taken aan het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) toe, in overeenstemming met de beslissing van de Ministerraad van 15 april 2005, - vereenvoudigt de voorwaarden voor het aanbieden van elektronische communicatienetwerken en diensten zoals vereist door de Machtigingsrichtlijn. Er komt een algemene machtiging in de plaats van een individuele vergunning; - bepaalt een aantal noodzakelijke standaarden voor een succesvolle uitrol van digitale televisie; - herziet de must carry-regeling, in het licht van de nieuwe Europese bepalingen terzake, inclusief de verplichte doorgave van regionale televisieomroepen; - introduceert een regime van vergunningen voor de radio- en televisie-omroeporganisaties in het tweetalige gebied van Brussel Hoofdstad, voor zover deze niet onder de bevoegdheid vallen van de Vlaamse of Franse Gemeenschap. Het voorontwerp wordt voor overleg aan het Overlegcomité voorgelegd. Daarna geeft de Raad van State zijn advies.