23 mrt 2024 12:54

Omzendbrief betreffende de initiële begroting 2025

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Begroting Alexia Bertrand akkoord met een ontwerp van omzendbrief met richtlijnen voor de actualisatie van de initiële begroting 2024, de voorafbeelding van de initiële begroting 2025 en de meerjarenramingen 2026-2029.

Het ontwerp van omzendbrief verduidelijkt de door de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) gehanteerde hypotheses, de kalender en de modaliteiten voorzien voor de opmaak van de actualisatie 2024 en de initiële begroting 2025. De omzendbrief voorziet ook in de meerjarenramingen 2026-2029.

De cyclus van voorbereiding van de begroting 2025 moet ook in een verkiezingsjaar tijdig opgestart worden. Het is belangrijk dat er een onderbouwd dossier over de begroting 2025 en de meerjarenraming beschikbaar is voor de onderhandelaars. Daarbij zal er bijzondere aandacht worden besteed aan de uitwerking van een volledig meerjarenbegrotingskader dat de volledige regeerperiode tot en met 2029 zal dekken.

Naast de voorbereiding van de begroting 2025, zal een aanpassing van de initiële begroting 2024 worden voorbereid. Het betreft de absoluut noodzakelijke uitgaven die niet zijn voorzien in de initiële begroting 2024 en waarvoor hetzij een reglementaire basis, hetzij een beslissing van de ministerraad bestaat.