17 mei 2024 20:12

Omzendbrief inzake belangenvermenging in het kader van overheidsopdrachten

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo en minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van omzendbrief goed betreffende deontologie, belangenconflicten en de draaideurconstructie (‘revolving doors’) in het kader van overheidsopdrachten.

Het ontwerp van omzendbrief heeft tot doel de omzendbrieven van 21 juni 2010 (Overheidsopdrachten -Deontologie - Belangenvermenging - Verklaringen op erewoord) en 5 mei 2014 (Overheidsopdrachten- Belangenvermenging - Draaideurconstructie (‘revolving doors’)) aan te passen aan de huidige wetgeving inzake overheidsopdrachten en aan het koninklijk besluit van 18 april 2023 betreffende het integriteitsbeleid en het integriteitsmanagement binnen sommige organisaties van de federale uitvoerende macht en tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 2017 houdende oprichting van de FOD BOSA.

In de eerste plaats wordt bepaald dat de aan deze omzendbrief onderworpen personen, die belast zijn met taken die verband houden met overheidsopdrachten, om de twee jaar een schriftelijke verklaring dienen af te leggen, waarin zij bevestigen kennis te hebben genomen van artikel 6 van de wet inzake overheidsopdrachten. Deze verklaring zal dus om de twee jaar moeten worden hernieuwd. Uiterlijk tegen 1 oktober 2024, dienen deze personen een eerste maal deze globale schriftelijke verklaring te hebben afgelegd.

Bovendien werd het ontwerp aangepast aan de meest recente wetgeving inzake overheidsopdrachten waarin artikelen werden opgenomen die specifiek betrekking hebben op belangenconflicten en de draaideurconstructie. Tevens werd er in dit ontwerp voor gekozen om voor de draaideurconstructie één standaardclausule te voorzien die aanbestedende overheden dienen op te nemen in de opdrachtdocumenten. Ook de advies- en begeleidingsopdracht van het Bureau Integriteit van de FOD BOSA wordt nader omschreven op basis van het koninklijk besluit van 18 april 2023.

Het ontwerp van omzendbrief vervangt de omzendbrieven van 2010 en van 2014 en treedt in werking op 1 oktober 2024.