03 mei 2024 17:51

Omzetting Europese richtlijn inzake weerbaarheid van kritieke entiteiten

Het voorontwerp betreft de omzetting in het Belgische recht van de Europese richtlijn 2022/2557 (EU), de zogenaamde ‘CER-Richtlijn’, inzake het vergroten van de weerbaarheid van kritieke entiteiten die diensten verlenen die essentieel zijn voor de vitale maatschappelijke functies. De voorliggende wet zal de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren vervangen.

Het voorontwerp van wet definieert de sectoren en deelsectoren waarop deze wet van toepassing zal zijn, bevat verplichtingen in verband met identificatie van kritieke entiteiten, legt verplichtingen op aan deze kritieke entiteiten, voorziet verplichtingen in verband met rapportering en informatie-uitwisseling en voorziet controles en sancties.

Het ontwerp van koninklijk besluit duidt het Nationaal Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken aan als nationale autoriteit belast met de opvolging en coördinatie van de uitvoering van deze wet. Sectorale overheden moeten ervoor zorgen dat de bepalingen van de wet in hun respectieve sectoren worden uitgevoerd. 

Het voorontwerp van wet en het ontwerp van koninklijk besluit worden ter advies voorgelegd aan de gewestregeringen en de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan het College van procureurs-generaal en aan de Raad van State.