09 jun 2016 16:51

Omzetting Europese richtlijn over methoden voor de monitoring van systeemparameters

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Noordzee Philippe De Backer een ontwerp van koninklijk besluit goed met de gedeeltelijke omzetting van een Europese richtlijn over de methoden voor de monitoring van systeemparameters. 

Het ontwerp van koninklijk besluit zet de richtlijn 2014/101/EG om in het Belgische recht door het koninklijk besluit van 23 juni 2010* te wijzigen. De richtlijn is erop gericht de kwaliteit en de vergelijkbaarheid van de methoden voor de monitoring van systeemparameters onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten te waarborgen.

Het ontwerp van koninklijk besluit voert een technische wijziging uit over de standaarden voor de monitoring van kwaliteitselementen. Dit leidt tot de volgende categorieën van wijziging:

  • het Europees Comité voor Normalisatie (CEN) heeft een aantal nieuwe normen gepubliceerd, waarvan een aantal in samenwerking met de Internationale Organisatie voor Normalisatie. Die normen moeten worden toegevoegd.
  • sommige normen worden niet langer gepubliceerd door de deelnemende organen van het CEN en moeten daarom worden geschrapt
  • twee van de vermelde normen hebben betrekking op de biologische indeling en niet op monitoring. Deze normen zijn na enige tijd in aanmerking genomen bij het ontwikkelen van de protocollen voor de vastlegging van de klassengrenzen in het kader van de gemeenschappelijke uitvoeringsstrategie en kunnen nu worden geschrapt.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

*Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 2010 betreffende de vaststelling van een kader voor het bereiken van een goede oppervlaktewatertoestand