19 jun 2015 15:33

Omzetting van de Europese richtlijn betreffende de jaarlijkse financiële overzichten en de geconsolideerde financiële overzichten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters, van minister van Justitie Koen Geens en van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed die tot doel hebben de Europese richtlijn betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen om te zetten in Belgisch recht.

De ontwerpen beogen de aanpassing van een reeks wet- en regelgevende teksten met het oog op de omzetting van richtlijn 2013/34/EU, waardoor de administratieve lasten van de KMO's kunnen worden verminderd, terwijl de verplichting tot publicatie van de jaarrekening blijft behouden. Tegelijkertijd blijft de beschikbaarheid van bepaalde nuttige informatie behouden, met respect voor het only once-principe. 

Naar aanleiding van de omzetting van de richtlijn worden onder meer de drempels voor de kleine vennootschappen en voor de verplichting tot opstelling van de geconsolideerde jaarrekening gewijzigd, wordt een nieuwe subcategorie van kleine vennootschappen ingevoerd, met name de microvennootschappen, worden de toelichtingsvereisten voor kleine vennootschappen vereenvoudigd en worden een aantal nieuwe verplichtingen ingevoerd inzake het verslag van betalingen aan overheden.  

Er worden ook aanpassingen doorgevoerd wat betreft de informatie die wordt meegedeeld aan de algemene vergadering van kleine vennootschappen die een ondernemingsraad hebben en de neerlegging van de sociale balans bij de Nationale Bank van België door kleine vennootschappen in de zin van het Wetboek van vennootschappen. 

In het Wetboek van economisch recht wordt bovendien een bepaling opgenomen om de toepassing te verduidelijken van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de vorm, de inhoud, de controle en de neerlegging van de jaarrekening en het jaarverslag op bepaalde ondernemingen die niet geviseerd worden door het Wetboek van vennootschappen.  

De ontwerpen werden voorgelegd aan het advies van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en van de Nationale Arbeidsraad. Ze passen de volgende teksten aan:

  • het Wetboek van vennootschappen
  • het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen
  • de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven
  • de wet van 22 december 1995 houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor werkgelegenheid
  • het Wetboek van economisch recht
  • het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van een algemeen rekeningstelsel
  • het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot uitvoering van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen

De ontwerpen worden voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

voorontwerp van wet en ontwerp van koninklijk besluit tot omzetting van Richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 2013 van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten  en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen  78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad