04 jun 2015 15:03

Omzetting van de Europese richtlijn betreffende het op de markt aanbieden van radioapparatuur

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie Alexander De Croo een voorontwerp van wet  en een ontwerp van koninklijk besluit goed die als doel hebben de Europese richtlijn betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van radioapparatuur om te zetten in Belgisch recht.

In de nieuwe regelgeving 2014/53/EU* wordt een regelgevingskader vastgesteld voor het op de markt aanbieden en de ingebruikneming in de Unie van radioapparatuur. Ze vervangt richtlijn 1999/5/EG, die niet meer aangepast is aan de huidige state-of-the-art betreffende radioapparatuur en die dan ook vanaf 13 juni 2016 zal worden ingetrokken.

De nieuwe richtlijn wijzigt ingrijpend de na te leven verplichtingen en de te volgen procedures voor het op de markt aanbieden van radioapparatuur. Voor alle duidelijkheid worden deze nieuwe verplichtingen, procedures en noodzakelijke wijzigingen in nieuwe teksten samengebracht.  

Het voorontwerp van wet handelt voornamelijk over de essentiële eisen in verband met radioapparatuur zoals veiligheid, gezondheid en een goed gebruik van het spectrum. Door de nieuwe richtlijn werden hier nieuwe eisen aan toegevoegd zoals bescherming van goederen. 

Het ontwerp van koninklijk besluit handelt over de verplichtingen van de marktdeelnemers zoals fabrikanten, invoerders en distributeurs. Die hebben allemaal een taak te vervullen met het oog op de conformiteit van de radioapparatuur met de essentiële eisen. 

De ontwerpen worden voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

* van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014

voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie

ontwerp van koninklijk besluit betreffende het op de markt aanbieden van radioapparatuur