20 apr 2018 15:20

Omzetting van de Europese richtlijn betreffende verzekeringsdistributie

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat zorgt voor de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 2016/97 betreffende verzekeringsdistributie.

Deze richtlijn:

  • regelt het statuut van de verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen en legt aan de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen vereisten op inzake kennis, vakbekwaamheid en betrouwbaarheid van de medewerkers die rechtstreeks betrokken zijn bij de distributiewerkzaamheden
  • bevat informatie- en gedragsregels die van toepassing zijn op alle verzekeringsdistributeurs (verzekeringsondernemingen en verzekeringstussenpersonen)

Momenteel zijn in het Belgisch recht bepaalde gedragsregels vervat in de wet betreffende de verzekeringen. Andere gedragsregels zijn vervat in de wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, en in twee koninklijke besluiten, waarvan één door de wetgever is bekrachtigd. Met het oog op de vereenvoudiging en de coherentie op wetgevend vlak, worden alle gedragsregels en informatieverplichtingen voor de verzekeringssector gebundeld in de wet betreffende de verzekeringen en in de ter uitvoering van die wet te nemen besluiten.

Specifiek heeft dit voorontwerp dus tot doel:

  • de wet betreffende de verzekeringen te wijzigen door de vereisten inzake het statuut van de tussenpersonen (inschrijvingsvoorwaarden, Europees Paspoort, enz.), de vereisten van vakbekwaamheid en organisatorische vereisten voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, de gedragsregels en de informatieverplichtingen aan te passen
  • de voor de verzekeringssector geldende gedragsregels en informatieverplichtingen, zoals bedoeld in de wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, op te heffen

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie