12 mei 2023 15:57

Omzetting van de Europese richtlijn inzake de bescherming van de klokkenluiders binnen de federale publieke sector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed tot regeling van diverse elementen op het vlak van de meldingskanalen en de bescherming van de melders van integriteitsschendingen bij de federale overheidsinstanties.

In het kader van de omzetting voor de federale publieke sector van de Europese richtlijn 2019/1937 over de bescherming van personen die schendingen van het Unierecht melden, worden diverse artikelen van de wet van 8 december 2022 uitgevoerd om de volgende zaken te bepalen:

  • de elementen van de procedures en de opvolging van interne meldingen
  • de doeleinden en de inhoud van de archivering van de meldingen
  • de nadere regels van de openbare raadpleging

Het ontwerp wordt na syndicaal overleg voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de elementen van de procedures en opvolging van interne meldingen, het doel en de inhoud van de archivering van meldingen en de modaliteiten van openbare raadpleging, vermeld in artikelen 10, § 1, vierde lid, 11, derde en vierde lid, 27, § 5, vierde lid, en 76, vierde lid, van de wet van 8 december 2022 betreffende de meldingskanalen en de bescherming van de melders van integriteitsschendingen in de federale overheidsinstanties en bij de geïntegreerde politie