17 mrt 2023 16:51

Omzetting van de Europese richtlijn inzake toegankelijkheidsvoorschriften

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en minister van Maatschappelijke Integratie Karine Lalieux een voorontwerp van wet goed tot uitvoering van een Europese richtlijn inzake toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten.

Het voorontwerp zet ten dele Richtlijn (EU) 2019/882 om naar Belgisch recht en heeft tot doel producten en diensten toegankelijker te maken voor personen met een handicap, en om de toegankelijkheid van relevante informatie voor deze personen te verbeteren.

Het toepassingsgebied van dit voorontwerp is beperkt tot de aanbieders van e-handelsdiensten en van bankdiensten. Voor hen legt het voorontwerp een aantal specifieke functionele toegankelijkheidsvereisten op, waaronder de verplichting om informatie te verstrekken via méér dan één zintuiglijk kanaal.

De toegankelijkheidsverplichtingen van de andere diensten en de producten vermeld in de richtlijn worden omgezet door andere federale en regionale overheidsdiensten.

Het voorontwerp word voor advies aan de Raad van State voorgelegd, om het daarna ter ondertekening voor te leggen aan de Koning, met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers. 

Voorontwerp van wet tot uitvoering van richtlijn (EU) 2019/882 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten, voor wat bepaalde diensten betreft, houdende invoeging van titel 5 “Toegankelijkheidsvoorschriften voor diensten” in boek VIII “Kwaliteit van producten en diensten” van het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities en de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan titels 4 en 5 van Boek VIII in de boeken I, XV en XVII van het Wetboek van economisch recht