21 apr 2017 16:33

Omzetting van de Europese richtlijnen betreffende asielzoekers

Op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken heeft de Ministerraad twee voorontwerpen van wet goedgekeurd die twee Europese richtlijnen betreffende asielzoekers in Belgisch recht omzetten.

De voorontwerpen zetten de verplichte bepalingen van de richtlijnen* betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en de intrekking van de internationale bescherming om en stellen normen op voor de opvang van mensen die internationale bescherming aanvragen.

Deze richtlijnen hebben als doel om naar een gemeenschappelijk asielbeleid toe te werken. De bedoeling is om een gemeenschappelijk asielstelsel tot stand te brengen, met het oog op het garanderen van een grondige en doeltreffende beoordeling van de behoefte aan internationale bescherming van asielzoekers alsook een gelijke behandeling van deze asielzoekers in heel de Unie. Het op elkaar afstemmen van de regels betreffende de procedures voor het verlenen of het intrekken van internationale bescherming en de harmonisering van de opvangvoorwaarden zouden moeten helpen om de secundaire stromen van personen die de internationale bescherming aanvragen tussen de lidstaten te beperken.

De voorontwerpen hebben dus hoofdzakelijk tot doel de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (vreemdelingenwet) en de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen (opvangwet) te wijzigen. Overeenkomstig het regeerakkoord strekken ze ertoe de volgende principes zo goed mogelijk na te leven:

  • de bescherming van kwetsbare personen;
  • duidelijke, doeltreffende, snelle en kwaliteitsvolle procedures;
  • de strijd tegen misbruik;
  • de garantie op een doeltreffend terugkeerbeleid;
  • de rationalisering van het uitreiken van bevelen om het grondgebied te verlaten.

De voorontwerpen worden voor advies aan de Raad van State overgemaakt.

* Richtlijnen 2013/32/EU en 2013/33/EU van het Europees parlement en de Raad van 26 juni 2013