13 sep 2013 16:47

Omzetting van de omnibus I-richtlijn

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de Omnibus I-richtlijn in Belgisch recht omzet.

De Europese Bankautoriteit (EBA), de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) en de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) zijn de drie Europese toezichtautoriteiten (ESA’s) die samen met het Europees Comité voor Systeemrisico’s (ESRB), het nieuwe Europese systeem voor financieel toezicht vormen. De richtlijn wijzigt de regelgeving die van toepassing is op de werkterreinen van de drie ESA’s. De noodzakelijke aanpassingen op Belgisch niveau betreffen onder meer:

  • het opnemen in de Belgische wetgeving van de definities van de drie toezichthoudende Europese autoriteiten
  • het voorzien van de mogelijkheid om situaties, waarin procedure- of materiële vraagstukken met betrekking tot de naleving van het EU-recht rijzen, voor te leggen aan het oordeel van de Europese toezichthoudende autoriteiten
  • het voorzien in de uitwisseling van informatie tussen de nationale toezichthoudende overheden, de ESA's, het Europees Comité voor Systeemrisico’s (ESRB) en de Europese Commissie. In het verleden had dergelijke informatie-uitwisseling vooral plaats tussen de bevoegde toezichthouder en de Europese Commissie.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van diverse wetten ter gedeeltelijke omzetting van de richtlijn 2010/78/EU van 24 november 2010 wat betreft de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteiten (Europese Bankautoriteit, Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en de Europese Autoriteit voor effecten en markten)