13 dec 2016 17:10

Omzetting van de richtlijn om de kosten van elektronische communicatiewerken te verlagen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem een voorontwerp van wet goed dat de Europese richtlijn* om de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid, gedeeltelijk in Belgisch recht omzet. 

De richtlijn kadert in de strategie 'Europa 2020'. Een van de doelstellingen van de Numerieke agenda bestaat erin de hoge snelheid voor iedereen te laten goedkeuren en de investering in nieuwe, zeer snelle netwerken te vergemakkelijken. Om de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid te bevorderen, streeft de richtlijn er naar om de kosten van de aanleg van die netwerken te verlagen door het gezamenlijke gebruik van de bestaande fysieke infrastructuur van de andere operatoren van het net aan te moedigen. De fysieke infrastructuur omvat niet alleen diensten voor productie, transport of distributie (gas, elektriciteit, verwarming, water).

De aanpassing van de bestaande regels van materieel recht zijn in de eerste plaats van toepassing op de gewesten. Het voorontwerp dat vandaag voorligt, zet de richtlijn om op het federale niveau. Het bepaalt de rechten en plichten van de ondernemingen die een dienst van gas- of elektriciteitsproductie of -vervoer leveren, bij de toegang tot hun fysieke infrastructuur alsook de coördinatie van civieltechnische werken, om de aanleg van elementen van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid te verzekeren. 

Het voorontwerp wordt aan het Overlegcomité overgemaakt, zodat er rekening mee gehouden wordt in het kader van maatregelen tot omzetting van de richtlijn die de gewesten moeten realiseren.

Daarna wordt het voorontwerp voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

* richtlijn 2014/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, en van de wet van 29 april 1999