24 feb 2017 15:54

Omzetting van de richtlijn over het Europees onderzoeksbevel in strafzaken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed dat de richtlijn in verband met het Europees onderzoeksbevel in strafzaken in Belgisch recht omzet.

Deze richtlijn* heeft tot doel het actuele gefragmenteerde geheel van internationale regelgeving inzake rechterlijke samenwerking op vlak van bewijsverkrijging in strafzaken te vervangen door één enkel EU-instrument.

Het voorontwerp van wet maakt het mogelijk dat het openbaar ministerie, de onderzoeksrechter of de Algemene Administratie der Douane en Accijnzen, op verzoek van een autoriteit van een andere lidstaat, overgaat tot het bevelen van een onderzoeksmaatregel conform het Belgische recht en vervolgens het verkregen bewijsmateriaal aan de buitenlandse collega overmaakt. Daarnaast laat het instrument toe dat een Belgische autoriteit een buitenlandse collega opdraagt om een onderzoeksmaatregelen te laten uitvoeren met het oog op het verkrijgen van bewijsmateriaal of om bewijsmateriaal te verkrijgen dat reeds in het bezit is van de andere lidstaat.

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd. 

* richtlijn 2014/41/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014