07 nov 2003 16:00

Ondernemers van personenvervoer over de weg

Op voorstel van de heer Bert Anciaux, Minister van Mobiliteit, keurde de Ministerraad, in tweede lezing, na advies van de Raad van State, een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot vaststelling van de voorwaarden voor de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg.

Op voorstel van de heer Bert Anciaux, Minister van Mobiliteit, keurde de Ministerraad, in tweede lezing, na advies van de Raad van State, een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot vaststelling van de voorwaarden voor de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg.

Dit ontwerp zet de Europese richtlijn (**) rond de toegang tot het beroep van ondernemer van goederen- en personenvervoer alsook de wederzijdse erkenning van diploma's, certificaten en andere titels ter vergemakkelijking van de uitoefening van het recht van vrije vestiging van bedoelde vervoerondernemers op het vlak van nationaal en internationaal vervoer (***) om in Belgisch recht. De Minister van Mobiliteit moet er zich bij zijn gewestelijke collega's van vergewissen of het opportuun is een Samenwerkingsakkoord af te sluiten rond de praktische toepassing van dit besluit. (*) dat het koninklijk besluit van 5 september 1978 vervangt. (**) richtlijn 96/26/EG van de Raad van de Europese Unie van 29 april 1996. (***) zie bericht nr. 72 van 4 april 2003.