07 nov 2003 16:00

Ministerraad van 7 november 2003

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 7 november 2003 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 7 november 2003 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Eerste Minister heeft allereerst de aandacht getrokken op de handelingen die de werking van de kruispuntbank van de ondernemingen (KBO) moeten verbeteren (bericht 1). Inspanningen zullen ook gedaan worden voor de federale portaalsite, dat het informatie-aanbod moet uitbreiden (bericht 3). De Eerste Minister heeft daarnaast de nadruk gelegd op de vermindering van 25 naar 18 van de partnerlanden voor ontwikkelingssamenwerking. De middelen zullen alzo gerichter worden aangewend, vooral in Midden-Afrika (bericht 6). Guy Verhofstadt verheugde zich ook over de transpositie naar het Belgisch recht van de Europese richtlijn van de voorwaarden voor de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg (bericht 26). De Ministerraad heeft ook het volgende goedgekeurd: - een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten met betrekking tot de samenstelling en de werking van bepaalde sectorale comités, opgericht binnen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (bericht 2); - een ontwerp van begrotingsberaadslaging voor Ontwikkelingssamenwerking (bericht 5); - het opstarten van een overheidsopdracht voor de uitwerking van een plan inzake kennismanagement in een functionele entiteit van de federale overheid (bericht 9); - de toelating om bestellingen te plaatsen voor de aankoop van meubilair voor de rechtbank van eerste aanleg van Tongeren (bericht 11); - de vastlegging van kredieten voor opfriswerkzaamheden en werken in verband met de elektriciteit op de 1ste en 2de verdieping van het gebouw aan de Quatre Brasstraat 13 te Brussel (bericht 12); - een lijst van juridische verbintenissen die moeten afgesloten worden om de continuïteit van de overheidsdienst in de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking te verzekeren (bericht 13); - de vastlegging van het investeringsdossier met betrekking tot de renovatie van de Janletvleugel van het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen van België (bericht 14); - het afsluiten van een overheidsopdracht via onderhandelingsprocedure met de fabrikant en ontwerper van het systeem van schroefas met variabele spoed, namelijk de firma Wärtsilä-Lips Defence SA, voor het onderhoud van dit systeem op de "Tripartite" mijnenjagers (bericht 16); - het afsluiten van een aankoopcontract voor het aanschaffen van noodradiobakens voor luchtvaartuigbemanningen, bijhorend materieel en specifieke logistieke steun en diensten (bericht 17); - de gunning van een overheidsopdracht, volgens de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, betreffende de aankoop van bijkomende licenties voor de logistieke applicatie Ilias, in het kader van de veralgemening ervan binnen Defensie (bericht 18); - de aanduiding van de administraties die de eenheid van de rechtspraak moeten verzekeren binnen de Federale Overheidsdienst Financiën (bericht 19); - de verwezenlijking van alle overheidsopdrachten inzake informatica, die moeten bijdragen tot de modernisering van de FOD Financiën (bericht 20); - de inhuurneming van oppervlakten in drie gebouwen, gelegen Brederodestraat 9, Maria-Theresiastraat 1/3 en Naamsestraat 72, voor de huisvesting van de secretariaten, de cellen van algemeen beleid en de beleidscellen van de Regering (bericht 21); - de gunning van de opdrachten van werken voor de bouw van Egmont II en voor de aanpassingswerken in het Egmontpaleis, ten behoeve van de FOD Buitenlandse Zaken (bericht 22); - het huren van het gebouw gelegen Luttrebruglaan, 74 te 1190 Brussel, waar de drukkerijen van de FOD Financiën zullen worden samengebracht (bericht 23); - het huren van de 1e en 2e verdieping van het gebouw gelegen Wetenschapsstraat 37 te Brussel, dit ten behoeve van de Raad van State (bericht 24); - een ontwerp van koninklijk besluit over de algemene tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake de tarieven en de boekhouding van de aardgasvervoersondernemingen actief op het Belgisch grondgebied (bericht 25);