01 mrt 2019 17:07

Ondersteuning van de Belgische deelname aan de gemeenschappelijke onderneming EuroHPC

De ministerraad neemt op voorstel van minister belast met Wetenschapsbeleid Sophie Wilmès en minister van Digitale Agenda Philippe De Backer kennis van een nota over de ondersteuning van de Belgische deelname aan de gemeenschappelijke onderneming EuroHPC.

Deze deelname kadert in de verlenging van de EuroHPC-verklaring, die ondertekend werd door 22 landen, waaronder België op 9 juni 2017. Deze overeenkomst had als doel de betrokken partijen te verbinden tot samenwerking met de Europese Commissie in het kader van een overeenkomst voor de uitvoering van een programma voor de aanschaf en uitrol van een pan-Europese computerinfrastructuur op exaschaal tegen 2022/2023, die ter beschikking zal worden gesteld aan de onderzoekswereld en publieke en particuliere partners.

Deelname aan dit initiatief maakt het mogelijk het hoofd te bieden aan de uitdagingen omtrent de noodzaak voor Europa om baanbrekend onderzoek te voeren en om de weg naar de digitalisering van industrie en de exploitatie van big data verder te zetten om het concurrentievermogen van de Europese industrie te waarborgen.

In deze context erkent de ministerraad het strategische belang van toegang tot zeer competitieve HPC-infrastructuur voor de federale wetenschappelijke instellingen en andere federale onderzoekscentra. De ministerraad erkent ook de mogelijkheid voor ons land om als consortium bij te dragen aan de verwerving, de terbeschikkingstelling en het gebruik van een pre-exaschaal-supercomputer. Met dit apparaat verwerft België een rekencapaciteit die voldoet aan de toenemende behoeften van de Belgische wetenschappelijke en industriële gemeenschap op het vlak van het gebruik van rekenkracht, in het bijzonder in de context van de opkomst van artificiële intelligentie, cybersecurity en het toenemende gebruik van data.

De ministerraad gaat akkoord met de deelname van de federale overheid voor een maximumbedrag van vijf miljoen euro. De financiële bijdrage van de federale overheid is afhankelijk van het strikte en formele engagement van de betrokken regionale autoriteiten. Het engagement van België kan pas gegeven worden nadat de regio's via een officieel schrijven hun engagement en financiële bijdrage hebben bevestigd.