Persdienst van Sophie Wilmès, minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid