19 jul 2019 18:37

Aanvullende consultancydiensten in het kader van het project ‘Finance as a service’

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Sophie Wilmès en minister belast met de Regie der Gebouwen Koen Geens akkoord met een aanvullende bestelling in het kader van het project ‘Finance as a service’ (FAAS).

Met het project FAAS wordt beoogd aan verschillende federale instellingen een standaardpakket voor financieel en boekhoudkundig beheer aan te bieden om de verplichtingen te kunnen naleven die voortvloeien uit de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat en de getrouwheid van het boekhoudkundige beeld en de financiële rapportering van de betrokken instellingen te verbeteren.

In de blauwdrukfase van dit project, dat wordt gerealiseerd en gefinancierd in samenwerking tussen de FOD BOSA en de Regie der Gebouwen, zijn de technische behoeften duidelijker geworden. De bijkomende bestelling moet toelaten om gezien de grotere behoeften, tijdig een template-oplossing klaar te hebben, zodat die op 1 januari 2020 kan worden geïmplementeerd voor de Regie der Gebouwen, die als pilootinstelling fungeert, en vervolgens ook ter beschikking kan worden gesteld aan de andere instellingen.