24 dec 2021 09:15

Ondersteuning van projecten inzake innovatieve arbeidsorganisatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed tot opmaak van een kader voor de toekenning van een subsidie ter ondersteuning van pilootprojecten inzake innovatieve arbeidsorganisatie.

In het interprofessioneel akkoord 2017-2018 stellen de sociale partners dat ze een aantal maatschappelijke uitdagingen willen aanpakken. Een van deze maatschappelijke uitdagingen is om een soepelere arbeidsorganisatie mogelijk te maken voor de werkgever en om de balans werk-privéleven en de werkbaarheid in de loopbaan te verbeteren voor de werknemer, met inbegrip van de nieuwe arbeidsvormen en -organisatie. Het doel is om het welzijn van de werknemers, de werkgelegenheid en de concurrentie van de ondernemingen te bevorderen.

Het ontwerp van koninklijk besluit maakt daarom een kader op voor de toekenning van een subsidie ter ondersteuning van pilootprojecten inzake innovatieve arbeidsorganisatie. Deze financiële ondersteuning wordt toegekend aan projecten inzake innovatieve arbeidsorganisatie, ingediend door een werkgever of een sector, om collectieve acties uit te voeren. Daarvoor zal een gedeelte van de werkgeversbijdrage voor de risicogroepen worden gebruikt.

Concreet bepaalt het ontwerp de procedure voor het opstarten van een nieuwe cyclus van pilootprojecten inzake innovatieve arbeidsorganisatie (beslissing van de minister na advies van de Nationale Arbeidsraad), de indiening van een subsidieaanvraag en de behandeling ervan door de Nationale Arbeidsraad (advies en opvolging) en de minister van Werk (beslissing). Het stelt eveneens de termijn voor de uitvoering van het project vast en regelt de uitbetaling van de subsidie.

Daarnaast beoogt dit ontwerp van koninklijk besluit de opstartprocedure van een nieuwe toekenningscyclus van subsidies voor pilootprojecten ter primaire preventie van burn-out op het werk te wijzigen, zodat die op dezelfde manier wordt uitgevoerd als voor pilootprojecten voor innovatieve arbeidsorganisatie.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2013 in uitvoering van artikel 191, §3, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) met betrekking tot de projecten inzake innovatieve arbeidsorganisatie