03 feb 2023 16:24

Ondertekening van een protocolakkoord voor de restauratie van het Prins-bisschoppelijk Paleis van Luik

Op vrijdag 3 februari 2023 werd een protocolakkoord voor de restauratie van het Prins-bisschoppelijk Paleis in Luik ondertekend tussen de Regie der Gebouwen, vertegenwoordigd door haar Staatssecretaris Mathieu Michel, en het Waals Gewest, vertegenwoordigd door de minister Adrien Dolimont.

Dit protocolakkoord voorziet de oprichting van een stuurgroep om de uitwisselingen te vergemakkelijken tussen de verschillende betrokken instanties en zo toe te laten dat de verschillende renovatie- en restauratiewerken uitgevoerd worden in de beste omstandigheden. Dit in het belang van het behoud van dit uitzonderlijk patrimonium, maar ook van de verbouwing van de ruimtes in lokalen die beantwoorden aan de behoeften van een moderne justitie.

“Net als het Justitiepaleis van Brussel is het voormalige Prins-bisschoppelijk Paleis een symbolisch gebouw van ons land, van de Stad Luik in het bijzonder, en verdient het bijzondere aandacht. De renovatie en de restauratie van dit gebouw zijn onontbeerlijk voor het behoud van dit uitzonderlijk patrimonium en ik heb er één van mijn prioriteiten van gemaakt onder de talrijke projecten die geleid worden door de Regie der Gebouwen. De toestand van het gebouw is verontrustend, maar bovenop de dringende werken die door de Regie ten laste worden genomen, is het van primordiaal belang om alle energieën samen te richten op een ambitieus restauratieproject voor dit bijzonder patrimonium van ons land. Ik ben Michel Foret erkentelijk voor het aanvaarden om ons bij te staan in deze nieuwe ambitie.” verklaart Mathieu Michel, Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met de Regie der Gebouwen.

Eén van de doelstellingen van de gewestelijke beleidsverklaring is het verzekeren van een grotere coherentie bij de restauratie van het roerend en het onroerend erfgoed. De stuurgroep zal ons toelaten zo snel mogelijk de vereiste ingrepen uit te voeren voor het behoud van het Prins-bisschoppelijk Paleis en in het bijzonder, de beschadigde gevels. Het betreft een mooie samenwerking tussen twee machtsniveaus en ook dat dient benadrukt te worden! ” voegt Adrien Dolimont, Waals minister van Begroting en Financiën, hieraan toe.

Eerste fase: de restauratie van de gevels      

In eerste instantie zullen de studies en de werken betrekking hebben op de restauratie van de gevels die georganiseerd zal worden in 6 fases over minstens 12 jaar vanaf het begin van de werken, voorzien eind 2024, begin 2025. Het is pas in tweede instantie dat de renovaties en de restauraties binnenin het gebouw zullen uitgevoerd worden.

Tijdens dit eerste trimester van 2023 voorziet de Regie der Gebouwen het uitschrijven van een opdracht om het studiebureau aan te stellen dat alle nodige analyses zal uitvoeren maar ook de vergunningsaanvraag en het bestek voor de 1e fase zal opmaken die betrekking zal hebben op de gevels van één van de binnenkoeren.

Michel Foret werd aangesteld als voorzitter van de stuurgroep

Het protocolakkoord werd ondertekend tussen de Regie der Gebouwen en het Waals Gewest dat mede-eigenaar is geworden naar aanleiding van het Koninklijk Besluit van 03/02/2014 tot regeling van de eigendomsoverdracht van het deel “Provinciaal Paleis” van de Regie der Gebouwen naar het Waalse Gewest.

Ik heb het Voorzitterschap van de Stuurgroep voor het Prins-bisschoppelijk Paleis van Luik aanvaard omdat ik een persoonlijk en bijzonder belang heb in het Paleis waarin ik heb geleefd, gewoond en gewerkt gedurende 11 jaar en omdat het een plaats betreft waar het Luikse burgerschap volop aan bod komt: er wordt recht gesproken, de provincie vindt er haar democratische betekenis en er worden feesten en volksbijeenkomsten georganiseerd. ” verklaart Michel Foret, Voorzitter van de Stuurgroep.

Het voorziet de oprichting van een Stuurgroep, voorgezeten door Michel Foret, met onder meer de volgende doelstellingen:

 • een samenwerkings-, uitwisselings- en besprekingsplaats te zijn;
 • de doelstellingen te bepalen, een planning van de acties en de uitgevoerde middelen;
 • hulp, expertise en ondersteuning bieden bij het nemen van bepaalde beslissingen;
 • de verschillende administratieve stappen te vergemakkelijken die noodzakelijk zijn voor een project van een dergelijke omvang.

Deze Stuurgroep zal bestaan uit 16 leden:

 • een voorzit(s)ter van de Stuurgroep APPE;
 • een secretaris/secretaresse van de Stuurgroep APPE;
 • een vertegenwoordig(st)er van de Regie der Gebouwen;
 • een vertegenwoordig(st)er van de Beleidscel van de Regie der Gebouwen;
 • een vertegenwoordig(st)er van de FOD Justitie;
 • een vertegenwoordig(st)er van de Beleidscel Justitie;
 • een vertegenwoordig(st)er van het Waals Gewest belast met het Vastgoedbeheer;
 • een vertegenwoordig(st)er van het Waals Gewest belast met de directie van Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw;
 • een vertegenwoordig(st)er van het Provinciaal College en de Provinciale Raad alsook de Algemene Directie - Provinciaal van de Provincie Luik;
 •  een vertegenwoordig(st)er van de Dienst van de Gouverneur van de Provincie Luik;
 •  een vertegenwoordig(st)er van de Stad Luik;
 •  de Eerste Voorzit(s)ter van het Hof van Beroep van Luik;
 • de Procureur-generaal;
 •  een vertegenwoordig(st)er van het Waals Agentschap van het Patrimonium “AWaP”;
 • een vertegenwoordig(st)er van de Directie veiligheid van de federale politie - “DAB”.

Hij zal ook onafhankelijke experten kunnen uitnodigen, zoals de Federatie Wallonië-Brussel, de Internationale organisatie tot bescherming van monumenten en sites “ICOMOS”, de Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles “CRMSF”, de Federale Politie of de Stafhouder.

Meer informatie over de gebouwen van Justitie in Luik