18 mei 2017 16:17

Onderwerping aan de sociale zekerheid van de managers van de instellingen van openbaar nut

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed over de onderwerping aan de sociale zekerheid van de managers van de instellingen van openbaar nut. 

Het ontwerp bepaalt dat de titularissen van een managementfunctie bij de instellingen van openbaar nut onderworpen zijn aan de sociale zekerheid voor de verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit en aan de regeling voor rust- en overlevingspensioenen voor werknemers, onder dezelfde voorwaarden als de managers van de federale overheidsdiensten.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 11 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders