07 dec 2012 18:14

Onmiddellijke aangifte van tewerkstelling

De Dimona-aangifte wordt aangepast zodat jongeren in een instapstage, net als de jongeren in een individuele beroepsopleiding via Dimona moeten worden aangegeven. De maatregel kadert in de opvolging van het globale stage-engagement van het tewerkstellingsplan dat vanaf 1 januari 2013 werkgevers uit de privé-sector de globale doelstelling oplegt om een aantal stageplaatsen gelijk aan 1% van het personeelsbestand in stages in te zetten.

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de onmiddellijke aangifte invoert van jongeren die stage lopen bij een werkgever, de DIMONA-aangifte. Op deze manier zullen ook jongeren in een instapstage via Dimona moeten gemeld worden aan de RSZ. De bedoeling is om na te gaan of de werkgevers tegen 2015 de globale doelstelling van 1% van inschakelingsstages halen. Indien de doelstelling niet wordt gehaald kan het globale streefcijfer van 1% omgezet worden in een individuele verplichting voor elke werkgever.

Koninklijk besluit tot wijziging van het toepassingsveld van het kb van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling door de toevoeging van jongeren die stage lopen bij een werkgever.